Zásady ochrany osobních údajů

Základní zásady

ProVeg, z.s. respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. ProVeg proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci/zaměstnankyně, dobrovolníci/dobrovolnice a externí spolupracovníci a spolupracovnice ProVeg, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni v oblasti bezpečné práce s daty. Veškerý vzdálený přístup k databázi osobních údajů probíhá výhradně přes šifrovaný protokol.

ProVeg Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Co opravňuje ProVeg Česko ke zpracování osobních údajů

ProVeg, z. s. je oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

  • Plnění smlouvy. Nejčastěji jde o darovací smlouvu uzavřenou prostřednictvím dárcovského formuláře, telefonicky, písemně nebo jiným způsobem.
  • Splnění právních povinností. Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.
  • Souhlas. Jedná se zejména o souhlas s informováním o našich aktivitách, tématech, kterými se zabýváme, a možném zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán.
  • Oprávněný zájem správce údajů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se např. o analytické účely nebo informování o naší činnosti v souvislosti s Vaší dřívější aktivitou (viz níže).

Základní informace o zpracování osobních údajů

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na ProVeg prostřednictvím e-mailu koordinátora ochrany údajů Martina Ranningera na adrese [email protected], a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

ProVeg získává osobní údaje nejčastěji v souvislosti s podpisovými online a offline akcemi (petice, výzvy, dotazníky, formuláře aj.) a finančními dary. Rozsah odpovídá údajům dobrovolně poskytnutým v rámci těchto akcí, nejčastěji jde o: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ, rok narození, případně bankovní údaje – číslo účtu, kód banky.

Kromě shora uvedených osobních údajů zaznamenáváme a uchováváme tzv. behavioriální údaje, kterými jsou zejména účast na našich akcích, otevírání námi zasílaných e-mailů, monitoring plateb, záznam o průběhu telefonických hovorů, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. ProVeg nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Naše webové stránky mohou dále obsahovat odkazy na různé další internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto služby mohou využívat cookies pro účely nezávislé na vůli ProVeg. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Pro účely administrace našich webových stránek mohou být dále shromažďovány technické údaje o požadavku na získání obsahu ze serveru, jako např. IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Využití kontaktních údajů

Jako nezisková organizace potřebujeme zůstat v kontaktu s lidmi, kterým jsou blízké naše aktivity a naše cíle. Zároveň zcela respektujeme Vaše preference, včetně případné žádosti o ukončení kontaktu z naší strany.

Pokud jste vyjádřili obecný souhlas s kontaktem v rámci formulářů, budeme Vás pravidelně informovat o aktivitách ProVeg, tématech, kterými se zabýváme, a možném zapojení se do kampaní a akcí.

Pokud jste podepsali naši petici, výzvu nebo prohlášení bez obecného souhlasu s kontaktem ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás příležitostně informovat o důležitých událostech týkajících se této podpisové akce nebo související kampaně; v odůvodněných případech Vás můžeme takto kontaktovat i v souvislosti s jinou kampaní, která vychází ze stejného hodnotového základu jako Vámi podpořená kampaň. Můžeme Vám též zaslat žádost o obecný souhlas s kontaktem ve smyslu předchozího odstavce nebo poděkování za Vaši podporu.

Pokud kliknete na odhlašovací odkaz, který je obsažen na konci každého hromadného e-mailu, nebudeme Vám již hromadné e-maily dále zasílat. Pokud nás požádáte o ukončení kontaktu, nebudeme Vás již žádným způsobem kontaktovat s výjimkou případů zcela nezbytných (plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti atd.).

Zásady ochrany osobních údajů týkající se aplikace Veggie Challenge naleznete zde.

Doba zpracování osobních údajů

V obecné rovině uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely.

Pokud jste podepsali naši petici, výzvu či prohlášení, uchováme Vaše osobní údaje po dobu 3 let od ukončení příslušné podpisové akce nebo související kampaně.

Pokud jste nám poskytli finanční dar nebo udělili obecný souhlas s kontaktem, uchováme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od Vaší poslední zaznamenané aktivity.

Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), které obsahují také např. archivační lhůty. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků ProVeg).

I po uplynutí zmíněných lhůt můžeme některé údaje uchovávat v anonymizované podobě.

Můžete nás kdykoli požádat o odstranění osobních údajů. Takovému požadavku vyhovíme bez zbytečného odkladu, pokud neexistují žádné další právní důvody pro zpracování Vašich údajů (plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti atd.).

Předávání osobních údajů

Vaše údaje nepředáváme dalším stranám s výjimkou věrohodných smluvních partnerů, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti (např. vývojáři databázových systémů).

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s podpisem petice můžeme dále předat adresátovi petice nebo příslušnému státnímu orgánu.

Poučení o Vašich základních právech

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, když nám oznámíte, že u Vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Může se také stát, že Vás o aktualizace sami požádáme..

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší organizace. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.

Další práva

Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že v tomto dokumentu nejsou uvedena. Soustředili jsme se v něm na ta práva, která v souvislosti s naší činností považujeme za nejrelevantnější. Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.

Údaje o správci osobních údajů

ProVeg, z.s., IČ 03094936, se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 60847.

Kontaktní údaje: [email protected], kontakt na koordinátora ochrany údajů: [email protected].

Poslední aktualizace: 17.03.2022

Top