ProVeg Nederland

Privacyverklaring ProVeg Nederland

Lees de privacyverklaring van ProVeg Nederland hier.

Maak je gebruik van de Veggie Challenge app?

Lees de privacyverklaring van de Veggie Challenge app hier.

Voorwaarden ProVeg Nederland

Lees de algemene voorwaarden van ProVeg Nederland hier.

Lees de donateursvoorwaarden van ProVeg Nederland hier.

Privacybeleid ProVeg International volgens GDPR (in Nederlands)

Lees het privacybeleid ProVeg International volgens GDPR hier in het Nederlands.

Privacyverklaring ProVeg International

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens aan de hand van dewelke u persoonlijk kunt geïdentificeerd worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring onder deze tekst.

Verkrijgen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. Diens contactgegevens kunt u vinden op de colofonpagina van deze website.

Hoe verkrijgen we gegevens?

Uw gegevens worden verzameld uit de informatie die u ons meedeelt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u opgeeft in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verkregen door ons IT-systeem wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. de internetbrowser, besturingssysteem, of de tijd van de page call). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld, teneinde te zorgen voor een probleemloze implementatie van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de oorsprong, de begunstigde en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast heeft u recht op de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Deze en andere vragen betreffende het onderwerp van gegevensbescherming, kunt u op elk moment richten naar het adres aangegeven in het colofon. Er bestaat bovendien een recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde partijen

Wanneer u onze website bezoekt, dan kan uw surfgedrag is statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet meer tot u herleidbaar. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of deze door het gebruik van bepaalde tools verhinderen. U vindt hierover gedetailleerde informatie in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot bezwaar zullen we u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene opmerkingen en informatie over plichten

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij het communiceren via e-mail) leemten kan vertonen in de beveiliging. Een vlekkeloze bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke zetel

De verantwoordelijke zetel voor de gegevensverwerking op deze website is:

ProVeg Deutschland e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlijn

Telefoon: +49 30 29 02 82 53-0
E-Mail: [email protected]

De verantwoordelijke zetel is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.a.) beslist.

Intrekken van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarvoor volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De wettigheid van de doorgevoerde gegevensverwerking tot de herroeping blijft onaangetast door de intrekking.

Het recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft betrokkene het recht tot bezwaar bij de betreffende bevoegde autoriteit. De betreffende bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming en juridische kwesties en vragen is:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlijn

Bezoekersingang: Puttkamer Straße 16 – 18 (5. Etage)

Telefoon: 030/13 889-0
Fax: 030/215-5050
E-mail: [email protected]
Homepage: http://www.datenschutz-berlin.de

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij hebben verwerkt op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbare en in een door computer leesbare vorm te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens naar anderen wenst , kan dit enkel gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u naar ons stuurt als exploitant, een SSL of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http:// naar https:// wisselt en aan het vergrendelingspictogram in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons heeft verstrekt, niet door derden gelezen worden.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Bestaat er na de sluiting van een overeenkomst een verplichting om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van de betaling.

Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa/Mastercard, automatische incasso) gebeurt uitsluitende via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http:// naar https:// wisselt en aan het vergrendelingspictogram in uw browserbalk.

Bij een gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft, niet meegelezen worden door derden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en bestemming en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Deze en andere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het adres aangegeven in het colofon.

Bezwaar tegen e-mail voor reclamedoeleinden

Het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierdoor afgewezen. De beheerders van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, eventueel door spam e-mails.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Statutaire toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming aangewezen

datenschutz nord GmbH
Jan-Christoph Thode
Kurfürstendamm 212
10719 Berlin
[email protected]

4. Verkrijgen van gegevens op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om deze op een privacy-conforme manier te documenteren. Deze technologie wordt geleverd door Borlabs: Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna te noemen Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser geplaatst, waarmee uw toestemming of intrekking van uw toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de Borlabs Cookie-provider.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, totdat u de Borlabs-cookie zelf verwijdert heeft of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/
Borlabs cookietoestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de webpagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de actieve computer
  • Uur van de serveraanvraag
  • IP-adres

De grondslag voor de gegevensverwerking is 6 § 1 sub. f AVG, die de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van een contract of contractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, dan wordt uw informatie uit het aanvraagformulier, inclusief uw contactgegevens, voor het doel van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van opvolgingsvragen opgeslagen bij ons. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens in het contactformulier vindt daarom plaats uitsluitend op basis van uw instemming (art. 6 § 1 sub. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingen verricht tot de herroeping blijft onaangetast door de terugtrekking.

De door u ingevoerde gegevens in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming intrekt voor de opslag of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na de verwerking van uw aanvraag). Dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onveranderd.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. We gebruiken de gegevens enkel voor het doel van het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u hebt ingeschreven. De verplichte informatie tijdens registratie moet volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie verwerpen.

Voor belangrijke wijzigingen in het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken we het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de ingevoerde gegevens tijdens het registratieproces is gedaan op basis van uw instemming (art. 6 §1 sub. a AVG). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De rechtmatigheid van de reeds gedane gegevensverwerking blijft onaangetast door de terugtrekking.

De gegevens die worden verzameld tijdens de registratie worden door ons op onze website bewaard, zolang zij zijn geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor het commentaar op deze pagina, worden naast uw opmerking ook informatie over het tijdstip van de commentaar, en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u hebt gekozen, opgeslagen.

Bewaring van het IP-adres

Onze commentaarfunctie bewaart de IP-adressen van de gebruikers die commentaren geven. Omdat we reacties op onze site niet controleren voor de activering, hebben wij deze gegevens nodig in het geval van mensenrechtenschendingen, zoals beledigingen of propaganda tegen de schrijver.

Bewaringsduren van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen).

Rechtsgrond

De opslag van de commentaren gebeurt op basis van uw instemming (art. 6 § 1 sub. a AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingen die reeds zijn uitgevoerd blijft onaangetast.

5. Sociale media

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Op onze webpagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-Plug-ins herkent u aan het Facebook-Logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-Plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt dan wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Wanneer u de Facebook “Like-button” aanklikt terwijl u ingelogd bent bij uw Facebook-account, dan kunt u in uw Facebook-profiel linken naar onze webpagina’s. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Indien u wenst dat Facebook uw bezoek aan onze website niet kan toewijzen aan uw Facebook-account, gelieve dan uit te loggen bij uw Facebook-account.

Twitter plug-in

Op onze webpagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account gelinkt en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door Twitter. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u aanpassen onder de accountinstellingen via https://twitter.com/account/settings

Google+ Plug-in

Onze webpagina’s gebruiken functies van Google+. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Verkrijgen en doorgeven van informatie: met behulp van de Google+ button kunt u informatie wereldwijd openbaar maken Via de Google+ button verkrijgen u en andere gebruikers inhoud van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie dat u voor een inhoud +1 gegeven heeft, alsook informatie over de website die u bekeek bij het klikken op +1. Uw +1 als informatie samen met uw profielnaam en foto in de Google-diensten, in de zoekresultaten of in het Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet getoond worden.

Google tekent informatie over uw +1 activiteiten op, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, publiek Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In vele gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan getoond worden aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare gegevens van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast de bovenstaande doeleinden, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google geeft mogelijk geaggregeerde statistieken over de +1 activiteiten van de gebruiker vrij of geeft deze informatie door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

Instagram Plug-in

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Wanneer u ingelogd bent bij uw Instagram-account, dan kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze website met uw Instagram-profiel linken. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door Instagram.

Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie bekomen informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar bewaard.

De bewaring van de cookies van Google Analytics gebeurt op grond van art. 6 § 1 sub. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan is uw IP-adres van Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor overdracht naar de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres overgebracht worden naar een server van Google in de VS en daar ingekort worden. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de website-activiteiten en het internetgebruik van verbonden diensten aan de websitebeheerder te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics vanuit uw browser overgedragen IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google

 

Browser plug-in

U kunt het bewaren van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen er wel op dat u in dat geval niet de volledige functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt het verzenden van de door de cookie en uw gebruik van de website verkregen gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking ervan door Google verhinderen, als u de browser-plug-in downloadt die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verzet tegen verkrijgen van gegevens

U kunt het verkrijgen van gegevens door Google Analytics verhinderen, indien u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die de verzameling van uw gegevens bij een volgende bezoek aan de website zal verhinderen: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversion tracking. Als je klikt op een Google Ad, wordt een cookie ingesteld voor de conversietracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker archiveert. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Indien de bezoeker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de Google Ad geklikt heeft en naar deze website verder werd geleid.

Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd door de websites van adverteerders. De gegevens die verkregen zijn door de conversion-cookie worden gebruikt om conversie statistieken op te stellen voor Adwords adverteerders die opteren voor conversion tracking. De klanten verkijgen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie geklikt hebben en verder geleid werden naar een website voorzien van conversion-tracking. Ze verkrijgen echter geen informatie waarmee ze gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Wanneer u niet aan deze tracking wenst deel te nemen, kunt u het gebruik ervan weigeren, door de cookie van de Google conversion tracking via uw browser in de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion tracking statistieken.

De bewaring van “Conversion-Cookies” gebeurt op grond van art. 6 § 1 sub. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google Adwords en Google conversion tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts toestaan in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsook het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivatie van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Google reCAPTCHA

Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze website. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Met reCAPTCHA zal gecontroleerd worden of het ingeven van gegevens op onze website (bijv. bij een contactformulier) door een mens of een geautomatiseerd programma gebeurde. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch van zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (b.v. IP-adres, duur van het bezoek aan de website of muisbewegingen van de gebruiker). De bij de analyse verkregen gegevens worden doorgezonden aan Google.

De analyses van reCAPTCHA lopen volledig in de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van art. 6 § 1 sub. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en spam.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA alsook de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan hebben wij uw e-mailadres nodig alsook informatie die ons toelaat te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of enkel op vrijwillige basis bekomen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en we geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 § 1 sub. a AVG). U kunt steeds de toestemming voor de bewaring van de gegevens, het e-mailadres alsook hun gebruik voor verzending van de nieuwsbrief intrekken, en dat via de “Uitschrijven” link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds gedane gegevensverwerking blijft onaangetast.

De door u aan ons verstrekte gegevens voor het doel van de nieuwsbrief, zullen worden opgeslagen totdat u uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden daarna verwijderd. Gegevens die zijn opgeslagen bij ons voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor de members area) blijven hierdoor onaangetast.

 

8. Plug-ins en Tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die uitgerust is met een YouTube-plug-in, dan wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube server meegedeeld welke van onze webpagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u ingelogd bent bij uw YouTube-account, dan maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen indien u uitlogt bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt vanuit het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang op grond van art. 6 § 1 sub. f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts, die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina oproept, dan laadt uw browser de vereiste web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het kader van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang conform art. 6 § 1 sub. f AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functie van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het kader van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaats. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 § 1 sub. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Betalingsaanbieders

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u kiest voor een betaling via PayPal, dan worden de door u verstrekte betalingsgegevens aan PayPal doorgezonden.

De doorzending van uw gegevens aan PayPal gebeurt op grond van art. 6 § 10 sub. a AVG (instemming) en art. 6 § 1 sub. b AVG (verwerking ter uitvoering van een contract). U heeft de mogelijkheid uw instemming voor het verwerken van gegevens op elk moment in te trekken. Een intrekking van uw instemming heeft geen invloed op gegevensverwerking die reeds plaatsvond in het verleden.

Top