Wpływ produkcji zwierzęcej na głód na świecie

Liczba ludności na świecie rośnie, a wraz z nią wzrasta ryzyko niedożywienia, głodu, niedoboru wody i katastrof ekologicznych. Pytanie, w jaki sposób wyżywić świat w sprawiedliwy i zrównoważony sposób nigdy nie było pilniejsze. Dieta roślinna zużywa mniej zasobów, generuje mniej zanieczyszczeń i może pomóc w stworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego świata. ProVeg dostarcza informacji o tym, w jaki sposób produkcja zwierzęca zwiększa zarówno głód na świecie, jak i niesprawiedliwą dystrybucję żywności./vc_column_text]

Nierówna dystrybucja żywności jest globalnym problemem

Na całym świecie prawie 815 milionów ludzi jest niedożywionych.1)Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2 Jednocześnie prawie 2 miliardy ludzi ma nadwagę, a 650 milionów cierpi na otyłość.2)WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018] Szacuje się, że populacja świata wzrośnie o ponad 30% do 2050 r., a do 2100 r. będzie około 11-13 miliardów ludzi na świecie.3)UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018] 4)Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237 Pytanie, w jaki sposób dystrybuować nasze zasoby i wyżywić rosnącą globalną populację, aby stworzyć sprawiedliwy świat, w którym redukujemy problemy środowiskowe, głód i cierpienie zwierząt nigdy nie było bardziej istotne. Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego wymaga podjęcia większego wysiłku, by każdemu człowiekowi zapewnić dostęp do wystarczającej ilości pełnowartościowej żywności, tak by mógł prowadzić aktywne i zdrowe życie.5)Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018] Niesprawiedliwy globalny system dystrybucji żywności nieproporcjonalnie uderza w najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi.

Hodowla zwierząt marnuje zdumiewającą ilość jedzenia

Ponad 50% światowych upraw jest uprawianych na paszę dla zwierząt gospodarskich.6)Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80 Gdyby wszystkie uprawy były wykorzystywane wyłącznie do bezpośredniego spożycia przez ludzi, zwiększyłoby to liczbę kalorii dostępną z żywności o 70%, co oznaczałoby, że można by wyżywić dodatkowe 4 miliardy ludzi.7)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 Oznacza to, że przy diecie opartej wyłącznie na roślinach i przy wykorzystaniu już istniejących gruntów rolnych można wyżywić ponad 10 miliardów ludzi.8)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 9)Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382 10)The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]

Intensywna hodowla zwierząt wykorzystuje około jednej trzeciej światowej produkcji zboża i około 75% soi, co zagraża globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.11)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome Karmienie zwierząt zbożem i soją, a następnie spożywanie ich mięsa i mleka jest mniej wydajne pod względem energii, białka i użytkowania ziemi niż bezpośrednie spożywanie roślin.12)Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper. Soja, która jest ważną paszą dla zwierząt gospodarskich, może dostarczyć do 15 razy więcej białka z hektara niż żywność pochodzenia zwierzęcego. Wiele innych roślin strączkowych i zbóż również dostarcza więcej białka w przeliczeniu na hektar uprawy.13)Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10

Produkcja mięsa powoduje wylesianie i sprzyja zawłaszczaniu ziemi

Rosnące zapotrzebowanie na produkty odzwierzęce wymusza, aby kraje rozwinięte importowały setki tysięcy ton paszy dla zwierząt – w szczególności soję, kukurydzę i zboża – z krajów rozwijających się w Ameryce Południowej i Afryce. Średnie unijne zużycie ziemi na wyżywienie jednego mieszkańca wynosi 1,3 hektara, podczas gdy obywatele takich krajów, jak Chiny i Indie, potrzebują mniej niż 0,4 ha na mieszkańca.14)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14 Prawie 60% gruntów wymaganych do zaspokojenia popytu UE na produkty rolne i leśne leży poza Europą. Każdego roku Niemcy i Wielka Brytania importują produkty, których wytworzenie wymaga ponad 80 milionów hektarów ziemi poza ich granicami.15)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22 To nie jest ani sprawiedliwe, ani zrównoważone.

Produkcja zwierzęca powoduje globalny niedobór wody

Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za prawie jedną trzecią całkowitego światowego śladu wodnego rolnictwa.16)Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018] Obecnie ponad 2,1 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.17)WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018] Niedobór wody prawdopodobnie wzrośnie i oczekuje się, że do 2025 r. około 1,8 miliarda ludzi będzie żyło w krajach lub regionach z niedoborem wody.18)WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541 Ślad wodny każdego produktu pochodzenia zwierzęcego jest większy niż w przypadku produktów pochodzenia roślinnego o równoważnej wartości odżywczej, co powoduje, że pozyskiwanie kalorii, białka i składników odżywczych z roślin jest bardziej efektywne pod względem zużycia wody niż pozyskiwanie ich z produktów odzwierzęcych.

Dieta oparta na żywności roślinnej zużywa znacznie mniej zasobów

Hodowla zwierząt przyczynia się do wylesiania i zmiany użytkowania gruntów, w tym przypadku do przekształcania obszarów naturalnych w pola uprawne. Przemysł hodowlany i rybołówstwo są częściowo odpowiedzialne za utratę różnorodności biologicznej, niszczenie ekosystemów, zmianę klimatu, niedobór wody i zanieczyszczenie. Konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego na masową skalę zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe setek milionów ludzi z globalnego Południa, którzy negatywnie odczuwają zmiany w użytkowaniu gruntów konieczne do wytworzenia tych produktów. Ich ziemia jest wykorzystywana do pozyskiwania plonów w celu karmienia zwierząt gospodarskich w bogatych krajach, a oceany są nadmiernie eksploatowane, aby zaspokajać popyt za granicą, podczas gdy oni sami często walczą o przetrwanie.

Mięso, nabiał, jaja i ryby są tak naprawdę produktami luksusowymi, których większość ludzi nie potrzebuje, jeśli ma dostęp do zrównoważonej i zróżnicowanej diety roślinnej.

ProVeg wspiera dostępność alternatywnych rozwiązań opartych na roślinach

ProVeg angażuje się w tworzenie bardziej sprawiedliwego systemu żywnościowego, poprzez nie przyczynianie się do wyzysku i domaga się, aby politycy zmienili politykę rolną i żywnościową na korzyść ludzi, zwierząt i środowiska. Ponadto ProVeg wskazuje zdrowe, wolne od okrucieństwa alternatywy dla produktów pochodzenia zwierzęcego i czyni je łatwiej dostępnymi poprzez udzielanie rad i wspracia innowacyjnym firmom, które chcą wzbogacić rynek o swoje produkty roślinne. W swojej działalności politycznej ProVeg komunikuje potencjał roślinnego stylu życia w rozwiązywaniu różnych problemów, takich jak ochrona zasobów, ochrona środowiska i dobrostan zwierząt.

Źródła   [ + ]

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2
2. WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018]
3. UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018]
4. Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237
5. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018]
6. Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80
7, 8. Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015
9. Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382
10. The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome
12. Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper.
13. Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10
14. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14
15. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22
16. Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018]
17. WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018]
18. WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541
Top