Informacje o polityce prywatnosci

Nasze postepowanie z danymi uzytkowników i prawa uzytkowników
– informacje zgodnie z artykulem 13, 14 i 21 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych
(skrót z j. niem. DSGVO, w j. polskim RODO) –

Droga Uzytkowniczko,

drogi Uzytkowniku,

ponizej informujemy Panstwa o przetwarzaniu Panstwa danych osobowych oraz o przyslugujacych Panstwu roszczeniach i prawach zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jakie dane sa przetwarzane i w jaki sposób je wykorzystujemy, uzaleznione jest od zleconych nam lub uzgodnionych z nami uslug.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo moge sie zwrócic?

Jednostka odpowiedzialna jest:

ProVeg Germany e.V.
Genthiner Strasse 48
10785 Berlin
Tel: +49 30 29 02 82 53-0
Fax: +49 30 29 02 82 53-26
Email: [email protected]

Z naszym zakladowym pelnomocnikiem ds. ochrony danych mozna sie skontaktowac pod nastepujacym adresem:

Thomas Gutte Datenschutzberatung
Hochstraße 2
65195 Wiesbaden
Telephone: 0611 – 71186990
Email-Adresse: [email protected]

2. Z jakich zródel i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów w ramach naszych stosunków handlowych (np. z procedur aplikacyjnych, newsletterów, petycji, ankiet, zgloszen czlonków). Poza tym, o ile jest to wymagane do realizacji naszych uslug, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od innych przedsiebiorstw (np. SCHUFA) w prawnie dopuszczalny sposób (np. w celu realizacji zlecen, umów lub na podstawie udzielonej przez klienta zgody). Z drugiej strony przetwarzamy dane osobowe, które pozyskujemy w prawnie dopuszczalny sposób z ogólnie dostepnych zródel i mozemy je przetwarzac (np. listy dluzników, ksiegi wieczyste,rejestry handlowe i rejestry stowarzyszen, prasa, media).

Istotne dane osobowe to dane identyfikacyjne (nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo) lub takze dane z dokumentów identyfikacyjnych (np. dane z dowodu osobistego). Poza tym moga to byc takze dane ze zlecenia (np. dane z zamówienia), dane uzyskane na podstawie realizacji przez nas obowiazków wynikajacych z umowy (np. z umów licencyjnych, dostaw), dane z czlonkostwa oraz informacje o sytuacji finansowej naszych klientów (np. dane o zdolnosci kredytowej), dane z dokumentacji (np. protokoly z rozmów), dane rejestracyjne, dane o korzystaniu z oferowanych przez nas telemediów (np. moment wywolania naszej strony internetowej, aplikacji lub newsletteru, nasze strony, które klient odwiedzil lub wpisy) oraz pozostale dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

3. W jakim celu przetwarzamy dane naszych klientów (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie
prawnej?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ustaleniami europejskiego ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (skrót z j. niemieckiego DSGVO, z j. polskiego RODO) i federalnej ustawy o ochronie
danych (BDSG):

3.1 W celu realizacji obowiazków wynikajacych z umowy (artykul 6 ust. 1b DSGVO)

Dane osobowe (artykul 4 nr 2 DSGVO) sa przetwarzane w celu realizacji naszych uslug i posrednictwa, w szczególnosci do realizacji naszych umów lub dzialan przed zawarciem umowy oraz realizacji zlecen naszych klientów oraz wszystkich dzialan zwiazanych z prowadzeniem i zarzadzaniem przedsiebiorstwem.

Cel przetwarzania danych jest uzalezniony w pierwszej linii od konkretnego produktu lub zlecenia (np. do opracowania spraw zwiazanych z czlonkostwem w naszej organizacji, do realizacji naszych celów wynikajacych z naszego statutu, do realizacji celów uzytecznosci publicznej, w celu realizacji umów licencyjnych przez V-Label) i moga zawierac m.in. analizy zapotrzebowania, doradztwo i realizacja transakcji.

Dalsze szczególy dotyczace celu przetwarzania danych podane sa we wlasciwych umowach i warunkach handlowych.

3.2 W ramach wywazenia interesów (artykul 6 ust. 1f DSGVO)

O ile jest to konieczne, przetwarzamy dane naszych klientów poprzez wlasciwa realizacje naszych celów sluzacych uzytecznosci publicznej, które sa zgodne z naszym statutem, do opracowania spraw zwiazanych z czlonkostwem w naszej organizacji oraz do realizacji umowy, az po obrone naszych uzasadnionych interesów lub osób trzecich, przykladowo w nastepujacych przypadkach:

  • Gwarancja bezpieczenstwa IT i dzialania systemów IT;
  • Kontrola i optymalizacja procedur dot. analizy zapotrzebowania i bezposredniego kontaktu z zainteresowanymi i klientami;
  • Reklama lub badanie rynku i opinii klientów, o ile klient nie zanegowal wykorzystania jego danych;
  • Dochodzenie prawnych roszczen i obrona w sporach prawnych;
  • Dzialania w celu bezpieczenstwa budynków i instalacji (np. kontrola dostepu);
  • Dzialania w celu zapewnienia prawa gospodarza domu;
  • Dzialania w celu sterowania firma i dalszego rozwoju uslug;

3.3 Na podstawie zgody klienta (artykul 6 ust. 1a DSGVO)

Jezeli klient udzielil nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla okreslonych celów (np. przekazywanie danych innym instytucjom, ocena danych uzytkowników dla celów marketingowych), to zgodnie z przepisami mamy prawo do przetwarzania danych na podstawie zgody klienta. Udzielona zgoda moze zostac w kazdej chwili wycofana. Dotyczy to takze odwolania udzielonej nam deklaracji zgody przed obowiazywaniem DSGVO, a wiec przed 25 maja 2018 r.

Prosimy zwrócic uwage na to, ze odwolanie zgody skutkuje dopiero w przyszlosci. Przetwarzanie danych przed odwolaniem na to zgody, nie podlega pod to uregulowanie.

3.4 Na podstawie zalecen prawnych (artykul 6 ust. 1c DSGVO) lub w interesie publicznym (artykul
6 ust. 1e DSGVO)

Poza tym podlegamy, jako organizacja objeta zwolnieniem podatkowym oraz sluzaca dobru publicznemu, róznym prawnym obowiazkom, tzn. wymaganiom prawnym (np. przepisy o stowarzyszeniach, prawo podatkowe / prawo uzytecznosci publicznej) oraz zaleceniom prawa o rejestracji. Do celów przetwarzania danych naleza m.in. realizacja obowiazku kontroli i zglaszania zgodnie z prawem podatkowym.

4. Kto otrzymuje moje dane?

Wewnatrz naszej organizacji dostep do danych klientów otrzymuja te jednostki, które potrzebuja tych danych do realizacji naszych obowiazków wynikajacych z umowy i przepisów prawnych. Równiez zatrudnieni przez nas pracownicy zajmujacy sie realizacja zlecen (artykul 28 DSGVO) moga uzyskac dane do wymienionych tutaj celów. Sa to przedsiebiorstwa z kategorii uslug IT, uslug drukarskich, telekomunikacji, inkaso, doradztwa i konsultingu oraz dystrybucji i marketingu.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom poza naszym przedsiebiorstwem nalezy pamietac o tym, ze przekazujemy dane naszych klientów tylko wtedy, kiedy wymagaja tego przepisy prawne, klient wyrazil na to zgode lub tez jestesmy uprawnieni do udzielenia takiej informacji.

Na podstawie tych wymagan odbiorcami danych osobowych moga byc np.:

  • jednostki i instytucje publiczne (np. urzedy) w przypadku obowiazku ustawowego lub urzedowego.
  • Inne instytucje, do których przekazujemy dane osobowe klientów w zwiazku z realizacja transakcji lub wynikajace ze stosunku czlonkostwa klienta, jak np. agencje windykacyjne lub biura kredytowe.

5. Jak dlugo moje dane beda przechowywane?

O ile jest to konieczne, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe naszych klientów na czas trwania stosunków handlowych, co obejmuje przykladowo takze nawiazanie stosunków handlowych i realizacje umowy.

Poza tym podlegamy róznym obowiazkom przechowywania i dokumentowania, które to obowiazki wynikaja m.in. z kodeksu handlowego (skrót z j. niemieckiego HGB) i ordynacji podatkowej (skrót z j. niemieckiego AO). Podane tam okresy przechowywania lub dokumentowania wynosza od dwóch do dziesieciu lat.

6. Czy moje dane zostana przekazane do panstwa trzeciego lub do organizacji miedzynarodowej?

Dane przekazujemy do panstw trzecich (panstwa, które nie naleza do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do realizacji zlecenia klienta, wynika z przepisów prawnych lub klient udzielil na to zgode. O szczególach bedziemy informowali naszych klientów osobno, o ile zgodnie z prawem okaze sie to konieczne.

7. Jakie prawa ochrony danych przysluguja mi?

Kazda zainteresowana osoba ma prawo do informacji wg artykulu 15 DSGVO, prawo do sprostowania wg artykulu 16 DSGVO, prawo do skasowania wg artykulu 17 DSGVO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych wg artykulu 18 DSGVO oraz prawo do przenoszenia danych z artykulu 20 DSGVO. W przypadku prawa do informacji i prawa do skasowania obowiazuja ograniczenia wg §§ 34 i 35 BDSG. Poza tym obowiazuje prawo do zlozenia skargi w urzedzie nadzoru ochrony danych (artykul 77 DSGVO w polaczeniu z § 19 BDSG).

8. Czy istnieje obowiazek udostepnienia danych?

W ramach naszych stosunków handlowych klient musi udostepnic tylko takie dane osobowe, które sa wymagane do uzasadnienia, realizacji i zakonczenia stosunku handlowego lub danych, które jestesmy zobowiazani pobrac. Bez tych danych bedziemy musieli z reguly odmówic podpisania umowy lub realizacji zlecenia lub tez nie bedziemy mogli dalej realizowac istniejacej umowy i ewentualnie jej zakonczyc.

9. W jakim zakresie istnieje automatyczne podejmowanie decyzji w pojedynczych przypadkach?

Zasadniczo do uzasadnienia i realizacji stosunków handlowych nie wykorzystujemy zgodnie z artykulem 22 DSGVO zadnych automatycznych procesów podejmowania decyzji. Jezeli zdarzy sie, ze musimy skorzystac z takiej procedury w pojedynczych przypadkach, to klient zostanie o tym poinformowany, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami.

10. W jakim zakresie moje dane sa wykorzystywane do tworzenia profilu (Scoring)?

Zasadniczo zgodnie z artykulem 22 DSGVO nie korzystamy z tworzenia profilu. Jezeli zdarzy sie, ze musimy skorzystac z takiej procedury w pojedynczych przypadkach, to klient zostanie o tym poinformowany, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami.

Informacja o prawie klienta do sprzeciwu
wg artykulu 21 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (skrót z j.
niemieckiego DSGVO, z j. polskiego RODO)

Klient ma prawo z przyczyn, które wynikaja z jego szczególnej sytuacji, do zlozenia w kazdej chwili sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, które jest realizowane na podstawie artykulu 6 ustep 1e DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i artykulu 6 ustep 1f DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie wywazenia interesów).

Jezeli klient zlozy sprzeciw, nie bedziemy wiecej przetwarzali danych osobowych tego klienta, chyba, ze mozemy udowodnic konieczne, podlegajace ochronie przyczyny ich przetwarzania, które przekraczaja interesy, prawa i swobode klienta lub przetwarzanie danych sluzy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczen prawnych.

Odwolanie moze nastapic w sposób nieformalny i powinno zostac skierowane do:

Genthiner Strasse 48
10785 Berlin

Email: [email protected]

Top